Team Members

Taha Bekir Eren


tahabekireren@gmail.com

Mine Karakaya


karakayalardanmine@gmail.com

Erdem Karahan


erdemkarahan@gmail.com